ยอด / ข่าว

หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > เพอร์เซอนอล ช็อปเปอร์ส แค็ตตาล็อก > เบ็ดเตล็ด > อื่นๆ

เซปติคลีน พลัส
เซปติคลีน พลัส
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพย่อยสลายของเสีย ประกอบด้วยจุลินทรีย์
และเอ็นไซม์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อย สลายของ
เสียอินทรีย์ เหมาะสำหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
การปศุสัตว์ และการเกษตร

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
-  ลดแก๊สพิษในบ่อ
-  ลดการเกิดโรคเรืองแสงที่เกิดกับกุ้ง
-  ค่า pH และสีน้ำไม่แกว่ง
-  ลดเลนและของเสียที่พื้นบ่อ

การปศุสัตว์
-  ลดและขจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์ม
-  ย่อยสลายอินทรียสาร
-  ลดปัญหาการรบกวนจากแมลงวัน

เกษตรกรรม
-  ช่วยปรับสภาพดิน ทำให้ดินร่วนซุย
-  ช่วยให้แร่ธาตุอาหารในดิน (N, P, K)
-  ทำให้ปุ๋ยหมักย่อยสลายได้ดีขึ้นในระยะเวลาที่สั้นลง

ขนาด 1 กก.
รหัส 216160
ขนาด 1 กก.
PV 687 BV 1,971
ราคาสมาชิก 3,942.00 บาท
ราคาปลีก 4,730.00 บาท
 กลับ